پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
  معاونت دانشجویی
معاونت دانشجویی یکی از حساس ترین معاونتهای پنج گانه دانشگاه بوده و نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشت ودرمان و مشاوره دانشجویی دارد.

مسئولیت اداره این حوزه در حال حاضر با آقای دکتر محمد احمد آبادی می باشد.

 
 

مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محمد احمدآبادی

مدرک تحصیلی:  دکترای بیولوژی مولکولی

تلفن مستقیم : 34327564-041

 

                                                                                                      

 

  
 
اوقات شرعی 
 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی