پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
  اماكن روباز دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

اماكن روباز دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

 

مساحت

عرض

طول

مكان

رديف

700

20 متر

35 متر

زمين بسكتبال دختران

1

162

9 متر

18 متر

زمين واليبال دختران

2

150

10 متر

15 متر

زمين بدمينتون

3

600

 15 متر

400 متر

پيست دو ميداني

4

736

23 متر

32 متر

استخر روباز

5

81

9 متر

9 متر

واليبال روباز پسران

6

3200

40 متر

80 متر

زمين چمن اردوگاه

7

420

15 متر

28 متر

بسكتبال روباز پسران

8

7700

70 متر

110 متر

زمين چمن فوتبال

9

275 11 متر 25 متر تنیس خاکی 10

14024
متر مربع

جمع كل

 تعداد دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید مدنی آذربايجان6024
 

سرانه فضاي ورزشي روباز دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 49/3

جمع كل فضاي ورزشي روباز دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 13749