پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
  اماکن سرپوشیده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اماكن سر پوشيده دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

مساحت

عرض

طول

مكان

رديف

96

8 متر

12 متر

سالن كشتي

1

1680

35 متر

48 متر

سالن شماره 2

2

1890

35 متر

54 متر

سالن شماره 1

3

512

16 متر

32 متر

سالن خطيب

4

72

8 متر

9 متر

سالن شطرنج

5

96

8 متر

12 متر

سالن بدنسازي

6

12

3 متر

4 متر

اتاق تندرستي دختران(1)

7

120

8 متر

15 متر

اتاق تندرستي دختران

8

180

12.5 متر

25 متر

استخر سرپوشيده

9

70

7 متر

10 متر

بدنسازي استخر

10

4728 متر مربع

جمع كل

                                           جمع كل فضاي ورزشي سر پوشيده دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 4728 متر مربع

                                            تعداد دانشجو دختر و پسر دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 6024

                                            سرانه فضاي ورزشي سر پوشيده دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 78/0