معرفی کارکنان تربیت بدنی

              

معاون ورزشی بانوان 

·         نام و نام خانوادگی : رباب امین

·         میزان تحصیلات : لیسانس

·         رشته تحصیلی :تربیت بدنی و علوم ورزشی

·         سال و محل تولد : تبریز ، 1350

·         بالاترین مدرک مربیگری : درجه 2 آمادگی جسمانی

·         بالاترین مدرک داوری : درجه 3 آمادگی جسمانی

-------------------------------------------------------------------------------------------

 


مسئول اماکن ورزشی

 

·         نام و نام خانوادگی : محمد علی راثی

·         میزان تحصیلات : دیپلم

·         رشته نحصیلی : علوم انسانی

·         سال و محل تولد : تیمورلو ، 1345 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

دبیرخانه

·         نام و نام خانوادگی : 
·         میزان تحصیلات : 

·         رشته تحصیلی :

·         سال و محل تولد : 

·         بالاترین مدرک مربیگری : 

·         بالاترین مدرک داوری : ---------------

 


-------------------------------------------------------------------------------------------

نیروهای شرکتی

·         نام و نام خانوادگی : ناصر بیگ محمدی
·         نام و نام خانوادگی : احد عیوضی 

 

·         نام و نام خانوادگی : ایوب خداقلی