پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
  مسئولیت های مدیر کل امور دانشجویی
مسئولیت های مدیر کل امور دانشجویی
 

 - تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمک‌ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات مورد عمل.

- نظارت بر فعالیتها و خدمات مربوط به کمک‌ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.

- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

- تهیه و تدوین خط مشی هائی در جهت معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، روانی و خانوادگی آنها.

- تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیتهای مربوط با هماهنگی وزارت خانه

- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور تشخیص استعدادها و توانائی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.

- تهیه و پیشنهاد طرح های لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اداره آنها.

- مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی دانشجوئی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه.

- ایجاد هماهنگی های لازم در برقراری ارتباط مستمر با اداره وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول.

- نظارت بر اجرای آئین نامه هاو دستورالعملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول.

- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات وتنظیم گزارش های مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی واحد.

- پیشنهاد بودجه نیروی انسانی و سایر نیازمندی های حوزه تحت سرپرستی و تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق.

- انجام اقدامات لازم در جهت برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر بین اساتید و دانشجویان.

- انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول.

- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.