پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
  واحد ارزيابي تندرستي و مشاوره ورزشي
با توجه به ضرورت پایش سلامت، پیشگیری از مشکلات، نارسایی ها و ناهنجاری های جسمانی ناشی از فقر حرکتی و سبک زندگی نامناسب، واحدهاي ارزيابي تندرستي و مشاوره ورزشي در دانشگاه هاي سراسر كشور فعال شده است.
این مراکز در سه بخش سنجش شاخص های بدنی و فیزیولوژیکی، شاخص های ساختار قامتی و اسکلتی و هم چنین ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی برای ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تندرستی دانشجویان دختر و پسر فعاليت دارند.

مسئول بخش پايش پسران: جناب‌آقاي مهدي عاليزاده (دانشجوي دكتري فيزيولوژي ورزشي)
زمان مشاوره ورزشي براي پسران: روزهاي فرد: ساعت 13.30-12 و 15.30-18

مسئول بخش پايش دختران: سركارخانم رقيه محمدي (كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي)